Γονική παροχή μετρητών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Γονική παροχή μετρητών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων

25 Νοεμβρίου 2021 Κλείσιμο Από Alexandros

Του Γιώργου Δαλιάνη,

με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ισχύουν από 1.10.2021, αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων και μετρητών για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ που ίσχυε.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η.10.2021 και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων οι οποίοι εντάσσονται στην Α’ κατηγορία παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, δηλαδή αφορά τους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Για τις δωρεές μεταξύ των λοιπών κατηγοριών και τρίτων ισχύει η παλιά κλίμακα, το ίδιο και για τις κληρονομιές.

Το όριο αυτό αφορά τόσο την ακίνητη περιουσία όσο και την κινητή περιουσία, ενδεικτικά, αφορά ακίνητα, χρηματικά ποσά, μετοχές.

Παραδείγματα:

1. Γονική παροχή ακινήτου, από γονέα σε τέκνο, 300.000 ευρώ 
Υπό το προϊσχύον καθεστώς: φόρος 1.500 ευρώ.
Σήμερα: 0 

2. Δωρεά ακινήτου από παππού σε εγγονό αξίας 600.000 ευρώ
Υπό το προϊσχύον καθεστώς: φόρος 16.500 ευρώ 
Σήμερα: 0

3. Χρηματική γονική παροχή ή δωρεά 200.000 ευρώ 
Υπό το προϊσχύον καθεστώς: φόρος 20.000 ευρώ 
Σήμερα: 0

Το ως άνω αφορολόγητο εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορούν τη γονική παροχή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τη γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει απαλλαγή για χρήματα μετρητά (“στο σεντούκι”), θα πρέπει το ποσό να είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μάλιστα, οι δωρεές και γονικές παροχές δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων και οι δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την 1.10.2021 δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 2961/2001, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών.

Παράδειγμα:

Γονιός έχει μεταβιβάσει προς το παιδί του την 15.9.2021 ακίνητο αντικειμενικής αξίας 600.000 ευρώ. Από 1.10.2021 και εξής το αφορολόγητο όριο για αυτά τα πρόσωπα παραμένει 800.000, δεν μειώνεται στις 200.000 ευρώ λόγω της προγενέστερης δωρεάς.

Η συγκεκριμένη απαλλαγή έδωσε μεγάλη ώθηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων, μάλιστα σε συνδυασμό με την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής Ταυτότητας ακινήτου καθώς την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από το 2022, πολλοί έχουν σπεύσει να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τα ανωτέρω.

Ακόμη, πολλοί έχουν αξιοποιήσει την ανωτέρω φοροαπαλλαγή για δωρεές ή γονικές παροχές μετρητών, προκειμένου να καλύψει ο δωρεοδόχος τεκμήρια διαβίωσης/απόκτησης. Ωστόσο, παρατηρείται δυσκολία ως προς την προσκόμιση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες για την εκκαθάριση της δήλωσης δωρεάς λόγω της μη εισέτι έκδοση της εφαρμοστικής εγκυκλίου.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι απαιτείται προσοχή ως προς την δωρεά ειδικά χρημάτων, διότι θα πρέπει ο δωρητής να δικαιολογεί πόθεν έσχες προκειμένου να κάνει την δωρεά του ποσού.

Επίκληση δωρεάς για κάλυψη τεκμηρίων 

Προκειμένου να μπορέσει κάποιος να κάνει στη φορολογική του δήλωση χρήση ποσού που έχει προέλθει από δωρεά ώστε να καλύψει τεκμήρια, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους με δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και να καταλογιστεί ο φόρος που αναλογεί.

Υπόχρεος για κατάθεση δήλωσης φόρου δωρεάς είναι ο δωρεοδόχος εφόσον η δωρεά δεν έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 85 παρ.2 ν.2961/2001). Σε διαφορετική περίπτωση πάντες οι συμβαλλόμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης. 

Επίσης πρέπει να τονιστεί πως ο δωρητής θα πρέπει να συμπεριλάβει το ποσό της δωρεάς στη φορολογική του δήλωση αφού όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ποσό αυτό αποτελεί τεκμήριο και θα πρέπει να καλύπτεται από τα εισοδήματά του.

Εδώ να σημειωθεί πως σε περίπτωση ελέγχου με τις έμμεσες τεχνικές, προκειμένου για την κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης (π.χ. αυτοκίνητο) ο έλεγχος εξετάζει το κατά πόσον η δωρεά έλαβε χώρα προ της απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου.

* O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

** H κα Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

πηγη: www.capital.gr