Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο μας:

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Έναρξη/Διακοπή ατομικής επιχείρησης,
 • Συστάσεις/Ενάρξεις/ Διακοπές Εταιρειών,
 • Ενημέρωση, τήρηση και έλεγχος των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων,
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α,
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων(Ε3),
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών(Ε5),
 • Σύνταξη και υποβολή Οριστικών Δηλώσεων(Ε7),
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων,
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Εταιρειών(Ε9),
 • Συνταξη και υποβολή Δηλώσεων  I.N.T.R.A.S.T.A.T,
 • Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας,
 • Υποβολή Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών, Προμηθευτών και Συναλλαγών,
 • E – παράβολο,
 • Αιτήσεις Ρυθμίσεων οφειλών,
 • Έκδοση ταυτότητας οφειλών,
 • Ενημέρωση πληρωμών ή επιστροφών φόρων,
 • Εσωτερικός έλεγχος και οργάνωση επιχειρήσεων,
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης ελέγχων επιχειρήσεων,
 • Συντονισμός και εποπτεία επιχειρήσεων.

 

ΙΔΙΩΤΕΣ

 •  Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος(Ε1),
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων για μισθώματα ακινήτων(Ε2),
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας(Ε9),
 • Μεταβολές προσωπικών  στοιχείων και λοιπές μεταβολές,
 • Εκδοση Φορολογικής Ενημερότητας,
 • Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων,
 • Αιτήσεις Ρυθμίσεων Οφειλών,
 • Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας,
 • Υποβολή εντύπου Α21 χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων,
 • Υποβολή δήλωσης για χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης,
 • Φορολογικός σχεδιασμός,
 • Φορολογικές συμβουλές,
 • Φορολογικός έλεγχος και σχεδιασμός φυσικών προσώπων και ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων και πληρωμών.