Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς αν αρρωστήσει το παιδί τους

Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς αν αρρωστήσει το παιδί τους

15 Νοεμβρίου 2021 Κλείσιμο Από Alexandros

Κάθε γονέας έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα να λάβει άδεια χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού ή άλλου εξαρτημένου μέλους της
οικογένειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001.

Η διάρκειά της φθάνει τις έξι (6) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εφόσον προστατεύουν ένα παιδί, τις οκτώ (8) ημέρες για δύο παιδιά και τις δεκατέσσερις (14) ημέρες για περισσότερα από δύο παιδιά.

Επιπλέον, στον εργαζόμενο γονέα, χορηγείται ατομικό δικαίωμα χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω
ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.

Η άδεια χορηγείται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς

Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

Παράλληλα θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα απουσίας του εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή, έως δύο φορές ετησίως και έως μία εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου.

Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού.

πηγη: www.insider.gr