Πως φορολογούνται τα εισοδήματα από παροχή εργασίας σε περίπτωση  απασχόλησης Ελλήνων εργαζομένων μέσω διαδικτύου, σε αλλοδαπό εργοδότη;

Πως φορολογούνται τα εισοδήματα από παροχή εργασίας σε περίπτωση απασχόλησης Ελλήνων εργαζομένων μέσω διαδικτύου, σε αλλοδαπό εργοδότη;

23 Αυγούστου 2022 Κλείσιμο Από Alexandros

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του  > >Ν. 4172/2013 σχετικά με την μόνιμη εγκατάσταση, ορίζεται ότι:

Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει κυρίως:…

β) υποκατάστημα,..

4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει:..

    στ) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό το συνδυασμό εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της, εφόσον η συνολική δραστηριότητα του καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασμό έχει προπαρασκευαστικό ή βοηθητικό χαρακτήρα

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην ημεδαπή να συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

    6. Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η δραστηριότητά της περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών μέσω μεσίτη, γενικού αντιπροσώπου με προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής τους δραστηριότητας….».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 του  > >Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., όσον αφορά το υποκείμενο του φόρου, ορίζεται ότι:

«1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ΄ εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.     

2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.».

    Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.  >ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016/4.4.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με το ερώτημά σας (προσωπική απάντηση), αναφέρονται τα ακόλουθα

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του N.4172/2013 , όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση εισοδήματος που προκύπτει βάσει σύμβασης με εργοδότη -επιχείρηση με φορολογική κατοικία -μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, δεν προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών ούτε και αποστολής αρχείου βεβαιώσεων ( ΠΟΛ.1051/2015 ), ανεξάρτητα εάν η παροχή των υπηρεσιών γίνεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 του N.4172/2013 ορίζονται τα υπόχρεα σε παρακράτηση φόρου στην πηγή πρόσωπα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή.

3. Επομένως, το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη -επιχείρηση με έδρα στην αλλοδαπή, παρά το γεγονός ότι είναι εισόδημα ημεδαπής, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του N.4172/2013 .

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η φορολόγηση που προβλέπεται με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του N. 4172/2013 αφορά μόνον εισόδημα ημεδαπής που αποκτάται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.».

    Σύμφωνα με την  >Α. 1034/11.5.2022 Απόφαση κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167)», ορίζεται επί των ερωτημάτων σας ότι:

«η. Οι κωδικοί 389-390 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά μισθό ή σύνταξη κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης…

ιγ. Οι κωδικοί 651-652 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή/και καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης…».

    Επιπλέον, στο έντυπο Ε1 δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, υφίστανται οι κωδικοί 391 – 392 όπου δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κλπ. Αλλοδαπής προέλευσης, όπου η Ελλάδα βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης.

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Αν η παροχή των υπηρεσιών του Έλληνα μισθωτού γίνεται από εγκατάσταση που θα μισθώσει και θα διατηρεί η αλλοδαπή εταιρεία στην Ελλάδα, τότε σαφώς πρόκειται περί υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης (Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωσή σας, σύμφωνα με τα ερωτήματά σας)

2. Αν η παροχή υπηρεσιών από Έλληνα μισθωτό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (ουσιαστικά πρόκειται για outsourcing), δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη υποκαταστήματος της αλλοδαπής στην Ελλάδα.

3. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

4. Στο έντυπο Ε1 δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, υφίστανται οι κωδικοί 391 – 392 όπου δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κλπ. αλλοδαπής προέλευσης, όπου η Ελλάδα βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης, εκτός αν υφίσταται κάποια από τις αναλυτικά αναφερόμενες περιπτώσεις της απαντήσεως των ερωτημάτων, δεδομένου ότι δεν αναφέρετε τη χώρα στην οποία παρέχει τηλεργασία ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος για να ελέγξουμε αν υφίσταται ΣΑΔΦ και τι σχετικά προβλέπει.

πηγη:www.e-forologia.gr