Η φορολογία του εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Α’ Μέρος)

Η φορολογία του εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Α’ Μέρος)

20 Μαΐου 2022 Κλείσιμο Από Alexandros

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Γιώργος Α. Κορομηλάς

1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1.1. Γενικά

α) Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που αποκτήθηκε το φορολογικό έτος 2021, φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα :

Η κλίμακα αυτή εφαρμόζεται επίσης και για τον προσδιορισμό του φόρου του εισοδήματος που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις 40.000,00 ευρώ μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος.

β) Η ανωτέρω κλίμακα δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν :

αα) Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, οι αξιωματικοί ιδιωτικών σκαφών αναψυχής φορολογούνται με την κλίμακα, (έχοντας και τη μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης) και όχι σύμφωνα με τον ειδικό συντελεστή 15%, καθόσον ο συντελεστής αυτός έχουν εφαρμογή μόνο για αξιωματικούς που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και όχι σε μη εμπορικά πλοία όπως είναι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, (σχετική η απόφαση ΔΕΔ.2630/17.9.2019).

ββ) Το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, το κατώτερο πλήρωμα ιδιωτικών σκαφών αναψυχής φορολογείται με την κλίμακα, (έχοντας και τη μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης) και όχι σύμφωνα με τον ειδικό συντελεστή 10%, καθόσον ο συντελεστής αυτός έχουν εφαρμογή μόνο για το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και όχι σε μη εμπορικά πλοία όπως είναι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, (σχετική η απόφαση ΔΕΔ.2630/17.9.2019).

γγ) Οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%.

δδ) Τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του Ν.4375/2016 για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%.

εε) Το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους υπερβαίνουν τις 40.000,00 ευρώ μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος φορολογείται με συντελεστή 22%.

Επισήμανση : Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για αυτά.

γ) Κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα :

Επισήμανση : Δεν φορολογείται η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου, διότι εξαιρούνται ρητά από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

δ) Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς ως ακολούθως :

Επισήμανση : Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, (όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη), πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

ΠΗΓΗ:www.ot.gr