ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 1. 10 Νοε 2017Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός ΟκτωβρίουΔημοτικοί Φόροι
 2. 10 Νοε 2017Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσουΦ.Π.Α.
 3. 15 Νοε 2017Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗΛοιπές Υποχρεώσεις
 4. 15 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήναΛοιπές Υποχρεώσεις
 5. 15 Νοε 2017Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός ΟκτωβρίουΦ.Π.Α.
 6. 16 Νοε 2017Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός ΟκτωβρίουΛοιπές Υποχρεώσεις
 7. 20 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεωνΧαρτόσημα
 8. 20 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός ΟκτωβρίουΛοιπές Υποχρεώσεις
 9. 27 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)Παρακρατούμενοι φόροι
 10. 27 Νοε 2017Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός ΣεπτεμβρίουΛοιπές Υποχρεώσεις
 11. 27 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.Παρακρατούμενοι φόροι
 12. 27 Νοε 2017Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.ΜΦ.Π.Α.
 13. 30 Νοε 2017Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων προηγούμενου ημερολογιακού διμήνουΔιαφ/σεις – Αγγελιόσημο
 14. 30 Νοε 2017Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Σεπτέμβριος)Λοιπές Υποχρεώσεις
 15. 30 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Σεπτέμβριο)Λοιπές Υποχρεώσεις
 16. 30 Νοε 2017Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.ΙΚΑ – ΑΠΔ
 17. 30 Νοε 2017Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕΙΚΑ – ΑΠΔ
 18. 30 Νοε 2017Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίαςΛοιπές Υποχρεώσεις
 19. 30 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύουΛοιπές Υποχρεώσεις
 20. 30 Νοε 2017Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)Παρακρατούμενοι φόροι
 21. 30 Νοε 2017Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)Παρακρατούμενοι φόροι
 22. 30 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)Παρακρατούμενοι φόροι
 23. 30 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)Παρακρατούμενοι φόροι
 24. 30 Νοε 2017Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήναΛοιπές Υποχρεώσεις
 25. 30 Νοε 2017Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)Παρακρατούμενοι φόροι
 26. 30 Νοε 2017Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός ΟκτωβρίουΦ.Π.Α.
 27. 30 Νοε 2017Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINEΦ.Π.Α.

πηγη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.