ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΡΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ;

ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ;

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Ο πρόσφατος νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), έφερε σημαντικές μεταβολές στις προϋποθέσεις απασχόλησης των συνταξιούχων. Το ζήτημα αυτό, δηλαδή, το κατά πόσο και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένας συνταξιούχος να εργάζεται, απασχολεί μεγάλο μέρος των πολιτών, οι οποίοι, αν και έχουν συνταξιοδοτηθεί, προκειμένου να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα, επιθυμούν να εργαστούν.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 του νόμου 4387/2016, σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα ή ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του νέου υπερταμείου, δηλαδή του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο καιρό απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο εξής : πριν αναλάβουν εργασία ή αυταπασχοληθούν, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τούτο στον Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α. ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε ΕΦΚΑ δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.

Ειδικά στην περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του, για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης ή / και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση : Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν για όσους συνταξιούχους αρχίζουν να απασχολούνται ΜΕΤΑ την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου. Για όσους συνταξιούχους όμως απασχολούνται ήδη, ισχύει το προηγούμενο καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι :

  • Στην περίπτωση που έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων, που υπερβαίνει τα 970 ευρώ, καταβάλλεται μειωμένο κατά (70%).

  • Για όσους έχουν αναλάβει δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση ΟΑΕΕ:

α) Προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Παράλληλα υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.940 ευρώ αναστέλλεται.

Θα υπάρχουν, λοιπόν, απασχολούμενοι συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων, ανάλογα με το πότε ξεκίνησε η απασχόλησή τους

 

πηγη