Φοροαπόψεις 12/04/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

* Εξωδικαστικός – λυθείσες και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις: Πολλές χιλιάδες είναι τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που αν και έχουν διακόψει την εργασία τους λόγω χρεών, θα επιθυμούσαν να επανέλθουν σε δραστηριότητα με τη χρήση κάποιου διακανονιστικού μέτρου. Έως σήμερα, δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (υπό καμία του μορφή, τυπική ή απλοποιημένη διαδικασία) εφόσον δεν είναι εν λειτουργία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του ν. 4469/2017 (Α’62), “Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών”.

Συζητείται έντονα τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και από τις ομάδες των συντονιστών το ενδεχόμενο να βρεθεί νέα λύση για τις περιπτώσεις αυτές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε επανέναρξη των εργασιών τους ώστε να υποβάλουν αίτησηδιακανονισμού των οφειλών τους.

* Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας για βελτιωτικές δαπάνες ή ανέγερση ακινήτου από μισθωτή, εφόσον η μίσθωση λυθεί έως και 31/12/2018: Η επιπλέον αξία που αποκτά το ακίνητο λόγω των βελτιώσεων (ή ανέγερσης κτηρίου) που έχει πραγματοποιήσει ο μισθωτής, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης αποτελούν “εισόδημα” για τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή και φορολογούνται ως μίσθωμα σε είδος ή ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Τα παραπάνω ισχύουν όταν ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο που δεν εκμισθώνει στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας.

1η περίπτωση: έχει συμφωνηθεί εξαρχής η ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με την ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση του μίσθιου (μίσθωμα σε είδος) και δηλώνεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στο σύστημα taxis. Το συμφωνημένο ποσό των δαπανών διαιρείται δια του αριθμού των ετών της μίσθωσης και φορολογείται μαζί με το χρηματικό μίσθωμα ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

2η περίπτωση: εάν δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων η ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση αλλά παραμένει σε όφελος του ακινήτου μετά τη λήξη ή διακοπή της μίσθωσης, η διαφορά της αξίας του ακινήτου θα φορολογηθεί ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΦΕ (ΠΟΛ 1103/2015).

Θυμίζουμε ότι είθισται στα μισθωτήρια συμβόλαια να αναφέρεται ο όρος με βάση τον οποίο ο μισθωτής υποχρεούται να φέρει το ακίνητο στην πρότερη κατάσταση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης (με βάση και ενδεχόμενη απόσβεση που έχει μεσολαβήσει) και όποια προκύπτουσα υπεραξία να φορολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, έως και 31/12/2018 ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτου από επαχθή αιτία έχει ανασταλεί, ως εκ τούτου δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας από τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή για όποια βελτίωση-ανέγερση έγινε εφόσον η μίσθωση λυθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το άρθρο 41 του ν.4172/2013 ξεκάθαρα αναφέρει ότι “…στην έννοια του εισοδήματος που προκύπτει από μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία, εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.”

* Σημεία ενδιαφέροντος νέας εθνική γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας 2018: Η νέα ΕΓΣΣΕ δεν έρχεται να ανατρέψει τους όρους των προηγούμενων συμβάσεων, αλλά αποτελεί ενιαίο σύνολο μαζί με τις προηγούμενες οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

– Όπου υφίστανται ευνοϊκότεροι όροι εργασίας (π.χ. νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικοί κανονισμοί, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας) αυτοί υπερισχύουν.
– Δεν επέρχεται μεταβολή στον κατώτατο μισθό.
– Διασφαλίζεται η ισχύς των όρων εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, όπως είναι η διατήρηση του επιδόματος γάμου, του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, και των τριετιών -ωριμάνσεων- που όμως έχουν “παγώσει”, έως ότου η καταγεγραμμένη ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.
– Μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιους τομείς και επαγγελματικές ομάδες καλύπτει).

* Δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου για υπηρεσίες μεσιτείας που παρέχει αλλοδαπή επιχείρηση: Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1120/2014, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον Ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται τι αναφέρει η ισχύουσα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Φοροαπόψεις 12/04/2018

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr

πηγη