Επίδομα Πάσχα 2018

Επίδομα Πάσχα 2018

Όλοι οι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Επίδομα (Δώρο) Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Επιδόματος του Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο ή αν αμείβονται με βάση τον μισθό. Αναφερόμαστε πάντα σε μικτές αποδοχές.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το επίδομα αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Περιλαμβάνει δηλαδή διάστημα 120  πραγματικών ημερολογιακών ημερών

Συνεπώς, αν η σύμβαση κάποιου εργαζόμενου διαρκεί και είναι ενεργός κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει Επίδομα Πάσχα, το οποίο ισούται με μισό (50%) μηνιαίο μισθό, εφόσον η αμοιβή του προσδιορίζεται με βάση τον μηνιαίο μισθό, ή με (15) ημερομίσθια, εφόσον η αμοιβή του προσδιορίζεται με βάση το ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με την επιχείρηση (εργοδότης) δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των 120 ημερών, είτε γιατί απεχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί καταγγέλθηκε η σύμβασή του, δικαιούται να λάβει αναλογία Επιδόματος Πάσχα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο μισθωτός προσλήφθηκε στην εργασία του εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, οπότε η εργασιακή του σχέση αρχίζει από την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η αναλογία αυτή υπολογίζεται ως εξής:

Α. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με βάση τον μηνιαίο μισθό:

                        1 /  15  χ  50%  του μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες

Β. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με βάση το ημερομίσθιο:

                              Ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.  Για φέτος, η ημέρα αυτή είναι η 4η Απριλίου 2018. Επί του ακαθάριστου ποσού του επιδόματος (δώρου) Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και Φόρου Μισθωτής Εργασίας (ΦΜΕ, Ν 4172/2013). Επισημαίνεται ότι το Επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Επισημάνσεις:

1. Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Επιδόματος (δώρου) Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (ήτοι: 8 εβδομάδες πριν και  9 εβδομάδες μετά, άρθρο 9 του Ν 2224/1994).

 2. Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Προσοχή! Δεν θα αφαιρεθούν οι ημέρες του τριημέρου αναμονής, διότι αυτές δεν επιδοτούνται. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 17 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 14 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής του σχέσης (των 120 ημερών) μόνο οι 14 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 17 ημέρες, που ήταν ασθενής.
3. Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολογήτως, δηλαδή χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί, βάσει στοιχείων, κάποιο κώλυμα,  ή εάν ζήτησε και έλαβε άδεια χωρίς αποδοχές.

4. Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής άδειας, εφόσον το χρονικό διάστημα της άδειας χορηγήθηκε χωρίς αποδοχές.

5. Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί ως δικαιολογημένη απουσία. Ομοίως, ισχύει και για τις στάσεις εργασίας, αφού και αυτές  εξομοιώνονται και συνιστούν στην πραγματικότητα απεργία, δηλαδή ηθελημένη αποχή του εργαζομένου από την εργασία.

6. Δεν υπολογίζεται το ειδικό διάστημα της εξάμηνης απουσίας λόγω της άδειας λοχείας του Ν 3655/2008, αφού κατά την διάρκειά του ο εργοδότης δεν καταβάλει αποδοχές
7. Βάση υπολογισμού του Επιδόματος Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα (ΑΠ 1485/2007).

Η ημέρα αυτή φέτος είναι η 24η Μαρτίου 2018. Ωστόσο,  κατά την περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Επίδομα Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

8. Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται τόσο ο μισθός ή το ημερομίσθιο, όσο και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κ.λπ.), εφόσον όμως οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

9. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Υπό την έννοια αυτή, ο μισθωτός θα λάβει το Επίδομα (δώρο) Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 ή 4,166%, ήτοι: 0,5 / 12 = 0,04166.

Για παράδειγμα: Εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 500 ευρώ μικτά, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας, το ποσό θα διαμορφωθεί σε 520,83  ευρώ (500,00 χ 1,04166).

10. Η δήλη ημέρα (δηλαδή το ανώτατο χρονικό σημείο) καταβολής του επιδόματος Πάσχα είναι η 30/4/2018.

11. Ο μισθωτός που απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σε καθημερινή βάση, αλλά λιγότερες ώρες σε σχέση με την πλήρη απασχόληση (δηλαδή λιγότερες των 8 ωρών στο πενθήμερο, ή των 6,666 ωρών στο εξαήμερο), θα λάβει κανονικά το επίδομα Πάσχα, βάσει όμως των μειωμένων αποδοχών του. Οι μειωμένες αποδοχές του εξαρτώνται από τον χρόνο της ημερήσιας απασχόλησής του.

12. Ο μισθωτός που απασχολείται με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας (διαλείπουσα, δηλαδή όχι καθημερινή απασχόληση, αλλά με πλήρες ωράριο), θα λάβει ως επίδομα Πάσχα δύο (2) ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματοποιηθέντα, εντός του διαστήματος από 1/1 μέχρι 30/4/2018.

Πίνακας υπολογισμού του Επιδόματος Πάσχα από: 1/1 – 30/4 (120 ημέρες)

(Η προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας 0,5 / 12 = 0,01466, δεν έχει υπολογιστεί)

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΣΘΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΣΘΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
1   0,00416           0,125 61   0,25416           7,625
2   0,00833           0,25 62   0,25832           7,75
3   0,0125           0,375 63   0,26249           7,875
4   0,01666           0,5 64   0,26666           8,0
5   0,02083           0,625 65   0,27082           8,125
6   0,025           0,75 66   0,275           8,25
7   0,02916           0,875 67   0,27916           8,375
8   0,03333           1,0 68   0,28332           8,5
9   0,0375           1,125 69   0,28749           8,625
10   0,04166           1,25 70   0,29166           8,75
11   0,04583           1,375 71   0,29582           8,875
12   0,05           1,5 72   0,3           9,0
13   0,05416           1,625 73   0,30416           9,125
14   0,05833           1,75 74   0,30832           9,25
15   0,0625           1,875 75   0,31249           9,375
16   0,06666           2,0 76   0,31666           9,5
17   0,07083           2,125 77   0,32082           9,625
18   0,075           2,25 78   0,325           9,75
19   0,07916           2,375 79   0,32916           9,875
20   0,083333           2,5 80   0,3333           10,0
21   0,08749           2,625 81   0,33749           10,125
22   0,09166           2,75 82   0,34166           10,25
23   0,09583           2,875 83   0,34582           10,375
24   0,1           3,0 84   0,35           10,5
25   0,10416           3,125 85   0,35416           10,625
26   0,10833           3,25 86   0,35832           10,75
27   0,11249           3,375 87   0,36249           10,875
28   0,11666           3,5 88   0,36666           11,0
29   0,12083           3,625 89   0,37082           11,125
30   0,125           3,75 90   0,375           11,25
31   0,12916           3,875 91   0,37916           11,375
32   0,13333           4,0 92   0,38332           11,5
33   0,13749           4,125 93   0,38749           11,625
34   0,14166           4,25 94   0,39166           11,75
35   0,14583           4,375 95   0,39582           11,875
36   0,15           4,5 96   0,4           12,0
37   0,15416           4,625 97   0,40416           12,125
38   0,15833           4,75 98   0,40832           12,25
39   0,16249           4,875 99   0,41249           12,375
40   0,16666           5,0 100   0,41666           12,5
41   0,17083           5,125 101   0,42082           12,625
42   0,175           5,25 102   0,425           12,75
43   0,17916           5,375 103   0,42915           12,875
44   0,18333           5,5 104   0,43332           13,0
45   0,18749           5,625 105   0,43749           13,125
46   0,19166           5,75 106   0,44165           13,25
47   0,19583           5,875 107   0,44582           13,375
48   0,2           6,0 108   0,45           13,5
49   0,20416           6,125 109   0,45415           13,625
50   0,20833           6,25 110   0,45832           13,75
51   0,21249           6,375 111   0,46249           13,875
52   0,21666           6,5 112   0,46665           14,0
53   0,22082           6,625 113   0,47082           14,125
54   0,225           6,75 114   0,475           14,25
55   0,22916           6,875 115   0,47915           14,375
56   0,23332           7,0 116   0,48332           14,5
57   0,23749           7,125 117   0,48749           14,625
58   0,24166           7,25 118   0,49165           14,75
59   0,24582           7,375 119   0,49582           14,875
60   0,25           7,5 120   0,5           15,0

Παραδείγματα:

1. Μισθωτός, του οποίου η εργασιακή σχέση  είχε διάρκεια  από 1/1 μέχρι 2/3/2018, εντός του διαστήματος από 1/1 – 30/4/2018, λαμβάνει μικτές αποδοχές 800 ευρώ. Το επίδομα Πάσχα θα είναι:

Από 1/1/ μέχρι 2/3 είναι 61 ημέρες. Ο συντελεστής του μισθού για το Επίδομα Πάσχα είναι: 0,25416. Συνεπώς, έχουμε:

                        800,00 χ  0,25416 = 203,33 χ 1,04166 = 211,80 ευρώ (μικτά)

2. Εάν ο παραπάνω μισθωτός είχε ως βάση της αμοιβής του το ημερομίσθιο, το οποίο έστω ότι ήταν 32 ευρώ, θα είχαμε:

                                  32,00 χ 7,625 = 244,00 χ 1,04166 = 254,17 ευρώ

3. Μισθωτός, του οποίου η εργασιακή σχέση  δεν διακόπηκε εντός του διαστήματος από 1/1 – 30/4/2018, λαμβάνει μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ.  Ωστόσο, απουσίασε λόγω ασθένειας από 12/3 μέχρι 21/3, λαμβάνοντας επίδομα από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τις ημέρες από 15/3 μέχρι 21/3 (12/3, 13/3 και 14/3 είναι το τριήμερο αναμονής). Συνεπώς, επιδοτήθηκε για 7 ημέρες. Το επίδομα Πάσχα θα είναι:

120 – 7  = 113 ημέρες που αντιστοιχούν στον συντελεστή 0,47082. Συνεπώς είναι:

                   1.000,00 χ 0,47082 = 470,82 χ 1,04166 = 490,43 ευρώ μικτά

Για τον υπολογισμό και θέματα καταβολής του επιδόματος Πάσχα, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 19040/1981, η οποία προβλεπόταν στον Ν 1082/1980

Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

www.epixeirisi.gr