Διευκρινίσεις για την ασφάλιση εκπαιδευτών

Με την Αρ. Πρωτ. Φ.10043/οικ.14226/431/19-09-2017 και με σχετικό παράδειγμα σχετικά με την ασφάλιση εκπαιδευτών, το Υπουργείο Εργασίας σημείωνε την υποχρέωση ασφάλισης εκπαιδευτών ως μισθωτοί, ανεξάρτητα αν αυτοί ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούμενοι, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (παράδειγμα 9 εγκυκλίου). Η εγκύκλιος αυτή δημιούργησε προβληματισμό ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους εκπαιδευτές και την ασφαλιστική τους αντιμετώπιση.

Ακολούθως, με το έγγραφο με Αρ.Πρωτ. 528/30-5-2017 διευκρινίστηκε ότι «Για το χρονικό διάστημα από 1.01.2017 έως και τη λήξη ταυ τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ήτοι έως 31.08.2017, εξακολουθεί να ισχύει για τα πρόσωπα των διατάξεων του αρ. 31 του Ν.4186/2013, το προϊσχύον καθεστώς, (για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην ασφάλιση άλλου πλήν του πρώην Ι.K.A./ETAM πρώην φορέα κύριας ασφάλισης και για όσα παρέχουν την εργασία αυτή ως συγκύριο επάγγελμα καταβάλλεται εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες καθώς και τους απασχολούμενους εκπαιδευτές)».

Με την νέα εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.40461/1743/19-9-2017 διευκρινίστηκε πως πλέον ισχύουν τα εξής:

Α. Από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους και για συμβάσεις από 1.09.2017 και εφεξής μεταξύ των εκπαιδευτών και των φορέων της διάταξης του αρ. 31 του Ν.4186/2013, υφίσταται υποχρέωση καταβολής υπέρ ΕΦΚΑ των αναλογουσών εισφορών για την απασχόληση των ως άνω προσώπων, ως εκπαιδευτών. Συνεπώς, όσοι εκπαιδευτές παρέχουν τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες ως μισθωτοί, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο αρ. 38 του Ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές και όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως μη μισθωτοί, καταβάλλουν αντίστοιχα τις προβλεπόμενες στο αρ. 39 του Ν.4387/2016 εισφορές.

Παραδείγματα:

1. Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ο οποίος παράλληλα είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ως εκ τούτου υπακτέος στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, εάν για την παροχή των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών συνάψει με το ΙΕΚ σύμβαση έργου, αμειβόμενος με ΔΠΥ, υποχρεούται στην καταβολή υπέρ ΕΦΚΑ των ασφαλιστικών εισφορών του αρ. 39 του Ν.4387/2016 ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επιπλέον, εάν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39, δύναται να ασφαλισθεί και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

2. Στην περίπτωση που εκπαιδευτής προσληφθεί ως μισθωτός με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι εισφορές του αντίστοιχα θα είναι οι οριζόμενες στο αρ. 38 του Ν.4387/2016. Εάν παράλληλα είναι ασφαλισμένος και σε άλλο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. πρώην ΟΑΕΕ), θα εφαρμοστούν ως προς την υποχρέωση πολλαπλής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, οι ρυθμίσεις των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016, με τις διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν ήδη αναλυτικά δοθεί με την με αριθμ.Φ10043/οικ.14226/431/24.03.2017 εγκύκλιο.

3. Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ που προσλαμβάνεται ως μισθωτός και παράλληλα απασχολείται και ως μισθωτός σε άλλον εργοδότη, θα καταβάλλει υπέρ ΕΦΚΑ εισφορές με τις διατάξεις του αρ. 38 του Ν.4387/2016, με τις ειδικότερες προβλέψεις περί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης.

4. Μισθωτός μηχανικός με σχέση εξαρτημένης εργασίας και υπακτέος στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ο οποίος παρέχει με σύμβαση έργου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ΚΕΚ με συναφές -προς την ιδιότητά του ως μηχανικού- αντικείμενο διδασκαλίας, αμειβόμενος με ΔΠΥ, υποχρεούται για το εισόδημα του αυτό, το οποίο προέρχεται από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στην καταβολή υπέρ ΕΦΚΑ των ασφαλιστικών εισφορών του αρ. 39 του Ν.4387/2016 ως αυτοαπασχολούμενος. Και φυσικά ως μισθωτός μηχανικός των εισφορών του αρ. 38, εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των

διατάξεων του αρ. 36 παρ. 2 του Ν.4387/2016 περί υποχρέωσης πολλαπλής καταβολής εισφορών. Εάν, ωστόσο, ο ως άνω μηχανικός διδάσκει στο ΚΕΚ μαθήματα μη συναφή με το αντικείμενό του, θα καταβάλει μεν τις προβλεπόμενες στα αρ. 38 και 39 ως άνω εισφορές, στην περίπτωσή του, ωστόσο, θα εφαρμοστούν, οι διατάξεις του αρ. 36 παρ. 1 του ως άνω νόμου. Εξυπακούεται και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις, πως αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016, δύναται να ασφαλισθεί και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

Β. O χρόνος ασφάλισης που έχει χωρήσει μέχρι 31.08.2017, από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φορείς του αρ. 31 του ν.4186/2013, είναι ασφαλιστικά ισχυρός. Συμβάσεις, ωστόσο, που έχουν συναφθεί μεταξύ των εκπαιδευτών και των φορέων πριν την 31.08.2017 και οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και μετά την 01.09.2017, οφείλουν να τροποποιηθούν από την ημερομηνία αυτή (01.09.2017), ούτως ώστε, να καταβληθούν οι αντίστοιχες -κατά περίπτωση ως ανωτέρω- ασφαλιστικές εισφορές.

Γ. Σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη του αρ. 31 του ν. 4186/2013, περί καταβολής εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ επί των μικτών αποδοχών των ως άνω εκπαιδευτών, η οποία βάρυνε ισόποσα τον υπόχρεο εργοδότη και τον απασχολούμενο, παύει να ισχύει από 1.09.2017.

Επομένως για την ασφάλιση εκπαιδευτών,:

από 1/9/2017 οι εκπαιδευτές που αμείβονται ως μισθωτοί ασφαλίζονται ανάλογα, είτε ασφαλίζεται για άλλες του δραστηριότητες ως μισθωτός, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

– Εφόσον αυτοαπασχολούμενος συνάψει σύμαβαση ΔΠΥ ασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016, όπως και για τα λοιπά του ασφαλιστέα εισοδήματα, είτε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (μπλοκάκια) όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

– Επισημαίνεται ότι συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μεταξύ των εκπαιδευτών και των φορέων πριν την 31.08.2017 και οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και μετά την 1.09.2017, οφείλουν να τροποποιηθούν από την ημερομηνία αυτή (1.09.2017), ούτως ώστε, να καταβληθούν οι αντίστοιχες -κατά περίπτωση ως ανωτέρω- ασφαλιστικές εισφορές.

Οι διατάξεις περί ΑΚΑΓΕ δεν ισχύουν από 1/9/2017.

ΠΗΓΗ