Ασφαλιστικό: σημεία-κλειδιά για επαγγελματίες

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2016 θα εκκαθαριστούν κατά το β΄ εξάμηνο του 2017.

Από 1/1/2017 ισχύει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 για όλους τους εργαζομένους, μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, ο νέος ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο εντάσσονται αυτοδικαίως και ενοποιούνται όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εξέδωσαν πρόσφατα αναλυτικές εγκυκλίους ειδικότερα για την ασφάλιση των μη μισθωτών. Αρκετά θέματα φαίνεται να επιλύονται, παράλληλα όμως γεννιούνται νέες απορίες και ερωτήματα για πλήθος πρακτικών θεμάτων. Επιχειρώντας να συνοψίσουμε κάποια βασικά θέματα που απασχολούν τους πελάτες μας στην ASnetwork, σημειώνουμε τα εξής:

 

Ποιους αφορά

 

Στην κατηγορία των μη μισθωτών (άρθρο 39, Ν. 4387/2016) εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

 

• Οι αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι υπό το προϊσχύον καθεστώς ασφαλίζονταν σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.

 

• Μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών (πλην ανωνύμων και ΙΚΕ) υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, π.χ. εταίροι ΕΠΕ, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών κ.λπ.

 

• Τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον.

 

• Οι διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό ή απόφαση εταίρων, καθώς και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

 

Βάση: το πραγματικό εισόδημα

 

Από 1/1/2017 οι εισφορές των ανωτέρω προσώπων (αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ.) υπολογίζονται πλέον, όχι με βάση κλάσεις, κατηγορίες ή άλλο τεκμαρτό τρόπο, αλλά με βάση το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

 

Συγκεκριμένα, προκειμένου να καθοριστεί το μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογιστούν οι εισφορές, θα ληφθεί υπόψη το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία (όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση.

 

Συνεπώς, για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017, λαμβάνεται υπόψη το φορολογικό αποτέλεσμα του ασφαλισμένου κατά το έτος 2016. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2016 θα εκκαθαριστούν κατά το β΄ εξάμηνο του 2017, για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/1/2017 σε πρώτη φάση θα ληφθεί υπ’ όψιν το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος, δηλ. το έτος 2015. Ακολούθως και αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων του έτους 2016 (δηλ. στο β΄ εξάμηνο του 2017), θα οριστικοποιηθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2017 και θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι συμψηφισμοί.

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι με τον ως άνω τρόπο υπολογισμού οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάντα με βάση τα φορολογικά έσοδα του προηγούμενου έτους και δεν λαμβάνει χώρα εκκαθάριση με βάση τα πραγματικά φορολογικά έσοδα του οικείου έτους, ακόμα και εάν κατά το έτος αυτό ο ασφαλισμένος μείνει χωρίς εισοδήματα ή καταστεί ανίκανος προς απασχόληση κ.λπ.

 

Κατώτατο και ανώτατο πλαφόν

 

Καινοτομία αποτελεί και η θέσπιση κατώτατης και ανώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες ανέρχονται σε 586,08 ευρώ και 5.860,80 ευρώ αντίστοιχα (ελάχιστο και μέγιστο ετήσιο πλαφόν 7.032,96 ευρώ και 70.329,60 ευρώ).

 

Συνεπώς ακόμα και εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας είχε κατά το έτος 2016 πραγματικό φορολογικό αποτέλεσμα κατώτερο του ελάχιστου ετήσιου πλαφόν ή ακόμα και ζημία, θα κληθεί να καταβάλει για το 2017 μηνιαίες εισφορές επί του κατώτατου ποσού των 586,08 ευρώ.

 

Στο κατώτατο αυτό ποσό θα πρέπει να υπολογισθούν οι εισφορές και στην περίπτωση που ένα πρόσωπο κάνει έναρξη εργασιών ή αποκτήσει για πρώτη φορά μια ασφαλιστέα ιδιότητα εντός του 2017.

 

Πολλαπλή απασχόληση

 

Αναφορικά με τα θέματα πολλαπλής απασχόλησης, έχει διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση πολλαπλής δραστηριότητας (π.χ. όταν ένα πρόσωπο είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ταυτόχρονα και μισθωτός ή έχει υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας), δεν θα ισχύει ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα το μηνιαίο ανώτατο πλαφόν των 5.860,80 ευρώ (μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές), αλλά θα αθροίζονται τα εισοδήματα και θα ισχύει ένα ενιαίο πλαφόν.

 

* Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης και η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

 

KATHIMERINI.GR

ΠΗΓΗ